Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นางสาวหทัยทัต มีนา
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคลภายนอก ภายในองค์กร
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊เก-ศพพาโหม หมูที่ 3 (ดู : 2) 1 ก.ค. 2565
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาชัย-บ้านนายโชติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 28 มิ.ย. 2565
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสมยศ-บ้านนางเซี้ยง-บ้านนางเย็น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 28 มิ.ย. 2565
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 (ดู : 32) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด (ดู : 6) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด (ดู : 14) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) ของกองช่าง (ดู : 4) 14 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 10 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองตะเคียน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายคลองยวน 1 - ถนนโรงอิฐ (บ้านเณรวัฒน์) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเแพาะเจาะจง (ดู : 7) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนายนิรันดร์-บ้านนางสาว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนายนิรันดร์-บ้านนางสาว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 9 มิ.ย. 2565
ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคลองตะเคียน หมู่ที่ 6 (ดู : 10) 31 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงาานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 31 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค่า ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 30 พ.ค. 2565
ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายคลองยวน1-ถนนโรงอิฐ (บ้านเณรวัฒน์) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 20 พ.ค. 2565
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนายนิรันดร์-บ้านนางสาว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 20 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 8) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางวรรณา อ่อนวัช ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 5 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายบ้านเทอะแค - ทางรถไฟ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายลำไย-วัดอิฐ (จุดหน้าวัดอิฐ-บ้านนายแขล็ง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 29 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ขาดพัสดุเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 22) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 26 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง (ดู : 23) 22 เม.ย. 2565
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายบ้านเทอะแค-ทางรถไฟ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 21 เม.ย. 2565
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายลำไย - วัดอิฐ (จุดหน้าวัดอิฐ-บ้านนายแขล็ง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 21 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 31 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 30 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 30 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊เก-ศพพาโหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 28) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางนอบ-คูบ้านควน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 23 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 17 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 17 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 17 มี.ค. 2565
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางนอบ - คูบ้านควน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 16 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 15 มี.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊เก-ศพพาโหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41) 14 มี.ค. 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊เก-ศพพาโหม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 52) 7 มี.ค. 2565
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊เก-ศพพาโหม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 45) 3 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมคันคลองห้วยพุน หมู่ที่ 8 (ดู : 51) 11 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายสะพานหนองขี้เป็ด-บ้านนายน้อม หมู่ที่ 6 (ดู : 54) 11 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองตะเคียน(ดอนตาชู) หมู่ที่ 6 (ดู : 47) 11 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายโรงเรียนบ้านหนองมน-วัดจำปา หมู่ที่ 5 (ดู : 45) 11 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองห้วยโหนด หมู่ที่ 4 (ดู : 51) 11 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสาย 347 หมู่ที่ 3,4 (ดู : 47) 11 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองมน-วัดตะเคียน(บริเวณคอสะพาน) หมู่ที่ 3 (ดู : 43) 11 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางและไหล่ทางถนนสายบ้านนางหนับ หมู่ที่ 1 (ดู : 45) 11 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายสี่แยกบ้านสงขลา-บ้านนายน้อม หมู่ที่ 1 (ดู : 44) 11 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางและไหล่ทางถนนสายบ้านขนอน หมู่ที่ 1 (ดู : 50) 11 ก.พ. 2565
ราคากลาง โครงการซ่อมแซม จำนวน ๑๐ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 1 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง (ดู : 66) 11 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวจราจรและไหล่ทางถนนสายบ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 10 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายศาลาหมู่ที่ 8 - ร.ร.บ้านนาแค หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 10 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านในไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 10 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564- เดือนธันวาคม 2564) (ดู : 69) 7 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรื้อถอนฝายผู้ใหญ่ยาว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 6 ม.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs