Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีบำรุงท้องที่
   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 10 ส.ค. 2563
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 29 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคอกช้าง - บ้านสวนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 6) 24 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดาดคอนกรีตคูระบายน้ำวัดสากเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 23 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563) (ดู : 7) 21 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ดู : 7) 21 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7) 21 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน1-บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 9) 20 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 7) 20 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 5) 20 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร-บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 9) 20 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 14 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน1 - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6) 14 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร - บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7) 14 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6) 14 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7) 14 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง (ดู : 8) 8 ก.ค. 2563
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3) 2 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 12) 2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องเก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องเก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 2 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด - สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 13) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 12) 26 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการดาดคอนกรีตคูระบายน้ำวัดสากเหล็ก หมู่ที่ 5 (ดู : 10) 25 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยพุน 1 - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 (ดู : 10) 25 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 (ดู : 9) 25 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านางปาน หมู่ที่ 4 (ดู : 9) 25 มิ.ย. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร - บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 (ดู : 9) 25 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล๋ก อบต.ทุ่ง (ดู : 10) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง (ดู : 11) 23 มิ.ย. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 15) 23 มิ.ย. 2563
ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 (ดู : 12) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางสมโภชน์ บุตรรัตน์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 15 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายดอนตาชู - หัวยอ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 11) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 15) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะและขนขยะในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 26 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งอ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 25 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 22 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26) 20 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด - สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 25) 20 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 28) 20 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26) 20 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 15 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด - สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 20) 14 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 14 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 18) 14 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 18) 14 พ.ค. 2563
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3) 5 พ.ค. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ – สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ ๒ (ดู : 20) 1 พ.ค. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิคม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 (ดู : 19) 1 พ.ค. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ – บ้านนางปาน หมู่ที่ ๔ (ดู : 19) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด (ดู : 17) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลายางสายบ้านเทอะแค-ทางรถไฟ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 30 เม.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address :
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs