Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีบำรุงท้องที่
   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะและขนขยะในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 26 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งอ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 25 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 22 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9) 20 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด - สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 20 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9) 20 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9) 20 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 15 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด - สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6) 14 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 14 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4) 14 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4) 14 พ.ค. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ – สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ ๒ (ดู : 6) 1 พ.ค. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิคม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 (ดู : 3) 1 พ.ค. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ – บ้านนางปาน หมู่ที่ ๔ (ดู : 4) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด (ดู : 4) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลายางสายบ้านเทอะแค-ทางรถไฟ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนสายดอนตาชู - หัวยอ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องสำนักปลัด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 30 เม.ย. 2563
ราคากลาง โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง (ดู : 3) 29 เม.ย. 2563
ราคากลาง โครงการติดตั้งอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง (ดู : 4) 29 เม.ย. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด – สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ ๖ (ดู : 3) 29 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคอกช้าง - บ้านสวนโพธิ์ หมู่ที่ 5 (ดู : 7) 24 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเทอะแค - ทางรถไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 21 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 20 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง (ดู : 5) 10 เม.ย. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคอกช้าง - บ้านสวนโพธิ์ หมู่ที่ 5 (ดู : 6) 10 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายดอนตาชู - หัวยอ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 30 มี.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ ๑ บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 15) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของสำนักปลัด (ดู : 6) 25 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 8) 25 มี.ค. 2563
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ ๑ บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 23 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 23 มี.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 21) 23 มี.ค. 2563
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17) 16 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบวัดตะเคียน - บ้านนางหนับ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 24 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายถนนสายสี่แยกบ้านสงขลา - บ้านนายน้อม (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 5 (ดู : 15) 21 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยางสายบ้านนายน้อม-โรงเรียนบ้านนาแค หมู่ที่ 6 (ดู : 18) 20 ก.พ. 2563
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบวัดตะเคียน-บ้านนางหนับ หมู่ที่ 3 (ดู : 14) 13 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำถนนบ้านหัวนอน หมู่ที่ 5 (ดู : 13) 13 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองมน - วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 (ดู : 11) 13 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 12) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนบ้านหัวนอน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองมน - วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 15 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 14 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ 1-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายแพ-สะพานท่านเต็ม หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่ง (ดู : 14) 12 ธ.ค. 2562
สัญญาจ้างโครงการขยายถนนสายสี่แยกบ้านสงขลา - บ้านนายน้อม (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 5 (ดู : 14) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาการให้บริการเว็บไซต์และต่อโดเมนเนมสำหรับเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 24) 4 ธ.ค. 2562
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองมน-วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 (ดู : 14) 2 ธ.ค. 2562
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำถนนบ้านหัวนอน หมู่ที่ 5 (ดู : 13) 2 ธ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address :
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs