Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีบำรุงท้องที่
   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด - สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 7) 20 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563) (ดู : 8) 19 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บชยะและขนขยะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 12 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 8) 7 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 27) 2 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน 1 - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16) 28 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16) 28 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 (ดู : 12) 23 ก.ย. 2563
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร - บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9) 22 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17) 22 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง (ดู : 13) 21 ก.ย. 2563
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 11) 9 ก.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 17) 2 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 31) 2 ก.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง (ดู : 18) 31 ส.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง (ดู : 16) 31 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 31 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร - บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 32) 21 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 23) 21 ส.ค. 2563
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 14 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 14 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 13 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 10 ส.ค. 2563
สัญญาจ้าง โครงการดาดคอนกรีตคูระบายน้ำวัดสากเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 6 ส.ค. 2563
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด - สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (-e-bidding) (ดู : 12) 6 ส.ค. 2563
สัญญาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 5 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 31 ก.ค. 2563
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 20) 29 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคอกช้าง - บ้านสวนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 17) 24 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดาดคอนกรีตคูระบายน้ำวัดสากเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 23 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563) (ดู : 19) 21 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ดู : 21) 21 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 21 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน1-บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 21) 20 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 20) 20 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 17) 20 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร-บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 21) 20 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 14 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน1 - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 18) 14 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร - บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 14 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 14 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 24) 14 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง (ดู : 20) 8 ก.ค. 2563
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16) 2 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 25) 2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องเก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องเก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 2 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด - สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 25) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 24) 26 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการดาดคอนกรีตคูระบายน้ำวัดสากเหล็ก หมู่ที่ 5 (ดู : 22) 25 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยพุน 1 - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 (ดู : 20) 25 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 (ดู : 20) 25 มิ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address :
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs