Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นางสาวหทัยทัต มีนา
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 248) 16 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อหินผุพร้อมกวาดเรียบซ่อมแซมบ่อขยะ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 256) 13 ก.ค. 2561
ราคากลาง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 247) 12 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเข้าเล่มสันห่วง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 248) 9 ก.ค. 2561
ราคากลาง ซื้อหินผุพร้อมกวาดเรียบซ่อมแซมบ่อขยะ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 287) 6 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ดู : 242) 3 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขนย้ายขยะตกค้างไปยังแหล่งบริหารจัดการที่ถูกสุขลักษณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 249) 27 มิ.ย. 2561
ราคากลางโครงการขนย้ายขยะตกค้างไปยังแหล่งบริหารจัดการที่ถูกสุขลักษณะ (ดู : 224) 25 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 237) 22 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 267) 22 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 263) 11 มิ.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 โครงการ (ดู : 288) 31 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 246) 28 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 245) 28 พ.ค. 2561
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 โครงการ (ดู : 275) 23 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 280) 15 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านสามเทียน – ศาลาแม่ทรัพย์ หมู่ที่ 5 – 6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 245) 15 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 347 หมู่ที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ดู : 303) 15 พ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 275) 3 พ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 276) 2 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางจัดซื้อหินผุซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6,8 ตำบลทุ่ง (ดู : 249) 1 พ.ค. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสาย 347 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 250) 18 เม.ย. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านสามเทียน-ศาลาแม่ทรัพย์ หมู่ที่ 5-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 269) 18 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 261) 17 เม.ย. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสาย 347 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 255) 5 เม.ย. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านสามเทียน-ศาลาแม่ทรัพย์ หมู่ที่ 5-6 ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 309) 5 เม.ย. 2561
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 274) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 258) 16 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 284) 16 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 256) 16 มี.ค. 2561
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านสามเทียน-ศาลาแม่ทรัพย์ หมู่ที่ 5-6 ตำบลทุ่ง (ดู : 290) 16 มี.ค. 2561
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสติกคอนกรีตสาย 347 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง (ดู : 278) 16 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุพร้อมกวาดเรียบ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 265) 15 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงคอสะพาน ม.1-ม.8 ตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 259) 15 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 279) 7 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 267) 2 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 277) 28 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งยูง หมู่ที่ 7 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 268) 27 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (บอร์ดปิดประกาศตู้กระจก) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 303) 26 ก.พ. 2561
ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งยูง หมู่ที่ 7 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 284) 22 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งสาธาณะ หมู่ที่ 1-8 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 266) 21 ก.พ. 2561
ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุหินผุพร้อมกวาดเรียบ) ของกองช่าง (ดู : 293) 15 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 247) 9 ก.พ. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 285) 8 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 256) 7 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 245) 7 ก.พ. 2561
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) (ดู : 263) 29 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) ของกองช่าง (ดู : 280) 25 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง (ดู : 279) 22 ม.ค. 2561
ราคากลางซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 8 (ดู : 285) 22 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 251) 10 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุหินผุพร้อมกวาดเรียบ) ของกองช่าง (ดู : 283) 10 ม.ค. 2561
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 1-8 (ดู : 295) 9 ม.ค. 2561
ราคากลางจัดซื้อหินผุซ่อมแถมถนน หมู่ที่ 3,5,6 (ดู : 272) 8 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง (ดู : 274) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 268) 27 ธ.ค. 2560
ราคากลางจัดซื้อผ้าม่าน (ดู : 258) 21 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการให้บริการเว็บไซต์บริการอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 303) 7 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งหอถังประปา แบบทรงแชมเปญ บ้านคลองยวน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 299) 23 พ.ย. 2560
ใบเสนอราคา ตกลงราคา (ดู : 292) 23 พ.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs