Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นางสาวหทัยทัต มีนา
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการติดตั้งหอถังประปา แบบทรงแชมเปญบ้านยางยวน หมู่ที่ 8 ) (ดู : 319) 14 พ.ย. 2560
ราคากลาง / ตาราง ปปช โครงการติดตั้งหอถังประปาแบบทรงแชมเปญ บ้านคลองยวน หมู่ที่ 8 (ดู : 289) 14 พ.ย. 2560
ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ตาราง ปปช.07 (ดู : 293) 14 พ.ย. 2560
ประกาศผลการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 โครงการ (ดู : 337) 17 ส.ค. 2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 366) 8 ส.ค. 2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 331) 8 ส.ค. 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 1 โครงการ และโครงการก่อสร้าง ประเภทงานทาง จำนวน 8 โครงการ ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 360) 12 ก.ค. 2560
ผลการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ (ดู : 359) 14 มิ.ย. 2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 367) 5 มิ.ย. 2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 331) 5 มิ.ย. 2560
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 306) 25 พ.ค. 2560
แบบหนังสือค้ำประกัน (ดู : 315) 15 พ.ค. 2560
ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ดู : 354) 2 พ.ค. 2560
ตกลงราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสวนใหญ่ - บ้านลำไย หมู่ที่ 1, 5 (ดู : 339) 17 มี.ค. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจะดำเนินการตกลงราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ (ดู : 342) 1 มี.ค. 2560
สอบราคาจ้างโครงการประเภทถนน จำนวน 2 โครงการ (ดู : 362) 2 ก.พ. 2560
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประเภทอาหารกลางวัน (ดู : 329) 26 ม.ค. 2560
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 321) 26 ม.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (ดู : 324) 1 ธ.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559  (ดู : 361) 3 พ.ย. 2559
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 363) 25 ต.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ดู : 355) 11 ต.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 340) 7 ต.ค. 2559
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 348) 6 ต.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559 (ดู : 358) 22 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 367) 15 ก.ย. 2559
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทอาคาร จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 371) 8 ก.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการประเภทถนน จำนวน 3 โครงการ (ดู : 506) 17 มิ.ย. 2559
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 (ดู : 416) 1 มิ.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พศ. 2559 (ดู : 400) 3 พ.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 (ดู : 363) 4 เม.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 (ดู : 391) 18 มี.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 4 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 416) 8 มี.ค. 2559
ราคากลาง ก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง หมู่ที่ 4 (ดู : 389) 4 มี.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเรียงหินใหญ่ราดคอนกรีตบ้านนาโคน หมู่ที่ 1 (ดู : 370) 4 มี.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ดู : 409) 8 ก.พ. 2559
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 391) 16 ต.ค. 2558
สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน ๓ โครงการ (ดู : 360) 2 ก.ย. 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 6 โครงการ (ดู : 320) 15 พ.ค. 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 2 สาย (ดู : 335) 3 ก.พ. 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 2 สาย (ดู : 356) 12 ธ.ค. 2556
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 9 สาย (ดู : 313) 13 ก.ย. 2556
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินผุสาย 347 หมู่ที่ 3,4,7 (ดู : 324) 19 ส.ค. 2556
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 6 โครงการ และโครงการขุดลอกคลอง (ดู : 401) 13 ก.พ. 2556
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสรางถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนวล-วัดตะเคียน หมที่3 (ดู : 302) 24 ส.ค. 2555
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาชยั-ดอนจาปา หมู่ที่ 4 (ดู : 328) 24 ส.ค. 2555
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการขยายระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 รายการ รายละเอียดแนบท้าย (ดู : 296) 30 มี.ค. 2555
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคันคลองห้วยโหนด (ดู : 308) 1 มี.ค. 2555
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs