Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นางสาวหทัยทัต มีนา
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 185) 23 มี.ค. 2563
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 175) 16 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบวัดตะเคียน - บ้านนางหนับ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 205) 24 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายถนนสายสี่แยกบ้านสงขลา - บ้านนายน้อม (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 5 (ดู : 188) 21 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยางสายบ้านนายน้อม-โรงเรียนบ้านนาแค หมู่ที่ 6 (ดู : 198) 20 ก.พ. 2563
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบวัดตะเคียน-บ้านนางหนับ หมู่ที่ 3 (ดู : 187) 13 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำถนนบ้านหัวนอน หมู่ที่ 5 (ดู : 186) 13 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองมน - วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 (ดู : 209) 13 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 181) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนบ้านหัวนอน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 173) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองมน - วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 171) 15 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 217) 14 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ 1-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 185) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 200) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 194) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 201) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายแพ-สะพานท่านเต็ม หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่ง (ดู : 179) 12 ธ.ค. 2562
สัญญาจ้างโครงการขยายถนนสายสี่แยกบ้านสงขลา - บ้านนายน้อม (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 5 (ดู : 187) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาการให้บริการเว็บไซต์และต่อโดเมนเนมสำหรับเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 219) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 202) 4 ธ.ค. 2562
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองมน-วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 (ดู : 187) 2 ธ.ค. 2562
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำถนนบ้านหัวนอน หมู่ที่ 5 (ดู : 169) 2 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 183) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 204) 18 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 201) 18 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 179) 15 พ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด (ดู : 186) 12 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 184) 6 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 188) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะและขนขยะ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 213) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง (ดู : 190) 31 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด - สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 (ดู : 201) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 168) 24 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนสายสี่แยกบ้านสงขลา-บ้านนายน้อม (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 5 (ดู : 208) 21 ต.ค. 2562
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยางสายบ้านนายน้อม-โรงเรียนบ้านนาแค หมู่ที่ 6 (ดู : 170) 10 ต.ค. 2562
สัญญาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายแพ-สะพานเท่านเต็ม หมู่ที่ 8 (ดู : 184) 7 ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - ถึงกันยายน พ.ศ.2562) (ดู : 183) 4 ต.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการขยายถนนสายสี่แยกบ้านสงขลา-บ้านนายน้อม (ระยะที่ 1) หมูที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 178) 4 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 170) 1 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 178) 1 ต.ค. 2562
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนสี่แยกบ้านสงขลา-บ้านนายน้อม (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรินิกส์ (e-bidding) (ดู : 195) 27 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายแพ - สะพานท่านเต็ม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 182) 26 ก.ย. 2562
ราคากลางโครงการขยายถนนสี่แยกบ้านสงขลา-บ้านนายน้อม (ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๕ (ดู : 171) 24 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 183) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ (ดู : 181) 16 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบพัดเรือแจ๊ต ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 168) 12 ก.ย. 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ (ดู : 184) 2 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ภาคสนาม) ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภาคสนาม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยใช้ระบบโปรแกรม LTAX 3000 เวอร์ชั่น 3.1 อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 170) 28 ส.ค. 2562
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ (ดู : 184) 27 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 177) 22 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 164) 22 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 168) 22 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 172) 19 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 170) 19 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 1 -8 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 180) 19 ส.ค. 2562
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายแพ-สะพานท่านเต็ม หมู่ที่ 8 (ดู : 182) 15 ส.ค. 2562
ราคากลางโครงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางสายบ้านนายน้อม-โรงเรียนบ้านนาแค หมู่ที่ 6 (ดู : 188) 15 ส.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องซักผ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 174) 5 ส.ค. 2562
สัญญาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร-บ้านนางนอบ หมู่ที่4 (ดู : 172) 31 ก.ค. 2562
สัญญาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายศาลาเชียด-สานาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 (ดู : 177) 30 ก.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs