Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นางสาวหทัยทัต มีนา
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 196) 11 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานคลองสด หมู่ที่ 6 (ดู : 208) 4 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 194) 26 ก.พ. 2562
สัญญาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 168) 22 ก.พ. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 โครงการ (ดู : 225) 22 ก.พ. 2562
สัญญาจ้างซ่อมแซมโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 174) 20 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 195) 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 203) 14 ก.พ. 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 211) 14 ก.พ. 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านครูยินดี (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 198) 14 ก.พ. 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายต้นไทร - บ้านงนอบ พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 194) 14 ก.พ. 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายณรงค์ - เลียบทางรถไฟ (หมู่ที่ 3 ต่อ หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 200) 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการถมคันคลองโหนดการ้อง-สะพานจ่าเทิ่ม 1,5 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 197) 13 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโรงจอดถ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 197) 4 ก.พ. 2562
ราคากลาง โครงการถมคันคลองโหนดการ้อง - สะพานจ่าเทิ่ม 1,5 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 201) 1 ก.พ. 2562
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร - บ้านนางนอบ พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 (ดู : 194) 1 ก.พ. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านครูยินดี (ระยะที่ 2 ) หมู่ที่ 1 (ดู : 203) 1 ก.พ. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 (ดู : 185) 1 ก.พ. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านณรงค์-เลียบทางรถไฟ (หมู่ที่ 3 ต่อ หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 3 (ดู : 202) 1 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 (ดู : 211) 1 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 199) 31 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 211) 21 ม.ค. 2562
ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 195) 18 ม.ค. 2562
ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 199) 18 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประธานสภาและห้องประชุมสภา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 197) 11 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 196) 11 ม.ค. 2562
ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 202) 10 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 218) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 225) 25 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 221) 25 ธ.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่ง (ดู : 249) 17 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 218) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง (ดู : 220) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 220) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาการให้บริการเว็บไซต์และต่อโดเมนเนมสำหรับเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 222) 3 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยพุน 1 - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 (ดู : 240) 29 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวังนนท์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 233) 23 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 233) 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีกรศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 209) 30 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บและขนขยะ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 229) 30 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านสามเทียน - ศาลาแม่ทรัพย์ หมู่ที่ 5-6 ตำบลทุ่ง (ดู : 262) 24 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง (ดู : 240) 12 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินเพื่อใช่เป็นสถานที่ทิ้งขยะ ฝังกลบขยะ และเผาขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 245) 1 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 236) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ (ดู : 271) 4 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 243) 30 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 259) 29 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารจัดเลี้ยงนักกีฬาที่เข้ารับการแข่งขันนักกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 254) 21 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารจัดเลี้ยงนักกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2561 (ดู : 251) 21 ส.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ (ดู : 271) 17 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 238) 16 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬานักเรียน ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2561 (ดู : 274) 16 ส.ค. 2561
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ (ดู : 297) 10 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดเตรียมสนามคัดเลือกและฝึกซ้อมนักกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 251) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2561 (ดู : 234) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดเตรียมสนามคัดเลือกและฝึกซ้อมนักกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2561 (ดู : 234) 9 ส.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 293) 3 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง (ดู : 272) 2 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 226) 24 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธัเฉพาะเจาะจง (ดู : 252) 20 ก.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs