Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นางสาวหทัยทัต มีนา
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องเก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 164) 2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องเก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 162) 2 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 150) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 164) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 173) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด - สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 161) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 157) 26 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการดาดคอนกรีตคูระบายน้ำวัดสากเหล็ก หมู่ที่ 5 (ดู : 151) 25 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยพุน 1 - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 (ดู : 158) 25 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 (ดู : 158) 25 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านางปาน หมู่ที่ 4 (ดู : 164) 25 มิ.ย. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร - บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 (ดู : 165) 25 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล๋ก อบต.ทุ่ง (ดู : 174) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง (ดู : 162) 23 มิ.ย. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 160) 23 มิ.ย. 2563
ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 (ดู : 167) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางสมโภชน์ บุตรรัตน์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 182) 15 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายดอนตาชู - หัวยอ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 160) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 157) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 177) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะและขนขยะในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 178) 26 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งอ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 169) 25 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 190) 22 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 187) 20 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด - สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 186) 20 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 187) 20 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 189) 20 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 178) 15 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด - สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 190) 14 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 167) 14 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 172) 14 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 176) 14 พ.ค. 2563
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 140) 5 พ.ค. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ – สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ ๒ (ดู : 179) 1 พ.ค. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิคม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 (ดู : 184) 1 พ.ค. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ – บ้านนางปาน หมู่ที่ ๔ (ดู : 185) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด (ดู : 170) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลายางสายบ้านเทอะแค-ทางรถไฟ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 178) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 179) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนสายดอนตาชู - หัวยอ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 187) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องสำนักปลัด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 165) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 178) 30 เม.ย. 2563
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคอกช้าง - บ้านสวนโพธิ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 146) 29 เม.ย. 2563
ราคากลาง โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง (ดู : 205) 29 เม.ย. 2563
ราคากลาง โครงการติดตั้งอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง (ดู : 180) 29 เม.ย. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด – สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ ๖ (ดู : 204) 29 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคอกช้าง - บ้านสวนโพธิ์ หมู่ที่ 5 (ดู : 174) 24 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเทอะแค - ทางรถไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 177) 21 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 197) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 183) 20 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง (ดู : 194) 10 เม.ย. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคอกช้าง - บ้านสวนโพธิ์ หมู่ที่ 5 (ดู : 182) 10 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายดอนตาชู - หัวยอ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 180) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 186) 30 มี.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ ๑ บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 178) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของสำนักปลัด (ดู : 173) 25 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 180) 25 มี.ค. 2563
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ ๑ บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 198) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 196) 23 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 173) 23 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs