Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นางสาวหทัยทัต มีนา
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) (ดู : 123) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 126) 20 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน 1 - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 129) 16 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 141) 16 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง (ดู : 122) 8 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านขนอน - บ้านผู้ใหญ่เล็ก หมู่ที่ 1 (ดู : 115) 8 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านขนอน - ทำนบต้นเขลียง หมู่ที่ 1 (ดู : 154) 8 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านขนอน - ทำนบต้นเขลียง หมู่ที่ 1 (ดู : 127) 30 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านขนอน - บ้านผู้ใหญ่เล็ก หมู่ที่ 1 (ดู : 114) 30 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 (ดู : 141) 29 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 128) 29 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 155) 29 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 114) 29 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 125) 25 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ของสำนักปลัด (ดู : 128) 24 มี.ค. 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 (ดู : 196) 23 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 151) 10 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองตะเคียนและคลองสาขา (คลองเชิงนิต หมู่ที่ 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 135) 10 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด (ดู : 119) 8 มี.ค. 2564
ราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ทุ่ง ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 135) 5 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ผลการประมูลทรัพย์สินขายทอดตลาด จำนวน 19 รายการ (ดู : 123) 4 มี.ค. 2564
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 (ดู : 142) 3 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด (ดู : 155) 2 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 148) 17 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 130) 15 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองตะเคียนและคลองสาขา (คลองเชิงนิต หมู่ที่6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 163) 15 ก.พ. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการขุดลอกคลองตะเคียนและคลองสาขา (คลองเชิงนิต) หมู่ที่ 6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 204) 8 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ 1-8 (ดู : 180) 1 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊ะเก - ศพพาโหม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 133) 29 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย 347 - บ้านนางช่วย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 127) 29 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านขนอน - บ้านผู้ใหญ่เล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 152) 29 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านขนอน - ทำนบต้นเขลียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 144) 29 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 141) 25 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแผนงานการศึกษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 133) 25 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 139) 22 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายวีดีโอ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 141) 21 ม.ค. 2564
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองตะเคียนและคลองสาขา (คลองเชิงนิต หมู่ที่ 6) (ดู : 141) 20 ม.ค. 2564
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ 1-8 (ดู : 138) 18 ม.ค. 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์ - บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 145) 14 ม.ค. 2564
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย347 - บ้านนางช่วย หมู่ที่ 3 (ดู : 153) 14 ม.ค. 2564
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊ะเก - ศพพาโหม หมู่ที่ 3 (ดู : 156) 14 ม.ค. 2564
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านขนอน-บ้านผู้ใหญ่เล็ก หมู่ที่ 1 (ดู : 134) 14 ม.ค. 2564
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านขนอน - ทำนบต้นเขลียง หมู่ที่ 1 (ดู : 152) 14 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง (ดู : 151) 14 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ของสำนักปลัด (ดู : 152) 11 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ 1-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 156) 11 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 145) 8 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 152) 8 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 146) 8 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) (ดู : 152) 4 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง (ดู : 157) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 155) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 149) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 154) 28 ธ.ค. 2563
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 162) 22 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร - บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 (ดู : 154) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 168) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาการให้บริการเว็บไซต์และโดเมนเนมต่อเนื่องสำหรับเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 188) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 165) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 178) 7 ธ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs