Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นางสาวหทัยทัต มีนา
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 (ดู : 63) 29 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 61) 28 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ ตามโครงการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73) 7 ต.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) (ดู : 93) 7 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 95) 1 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมคันคลองห้วยพุน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่ง (ดู : 99) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 95) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 93) 30 ก.ย. 2564
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 183) 28 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคันคลองห้วยพุน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 87) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายศาลาหมู่ที่ 8-ร.ร.บ้านนาแค หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 85) 27 ก.ย. 2564
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 142) 21 ก.ย. 2564
ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคลองห้วยพุน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 84) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด (ดู : 82) 16 ก.ย. 2564
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายศาลาหมู่ที่ 8 - ร.ร.บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 78) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัด (ดู : 76) 13 ก.ย. 2564
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 84) 13 ก.ย. 2564
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 (ดู : 81) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง (ดู : 81) 31 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด (ดู : 93) 6 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง (ดู : 91) 6 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 โครงการ (ดู : 112) 4 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง (ดู : 92) 30 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91) 21 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหญ่-บ้านนาแค หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 119) 21 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 21 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) (ดู : 83) 14 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมราวแขวนผ้าม่านสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 12 ก.ค. 2564
ราคากลาง จำนวน 12 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 5 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 87) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 84) 29 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 12 โครงการ (ดู : 93) 28 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่ง ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 105) 24 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92) 24 มิ.ย. 2564
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 (ดู : 126) 15 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 113) 15 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวทางสายศาลาเชียด - นาป่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 115) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านหัวยอ-ดอนตาชู (ทางเข้าบ้านนางเพ็ญศรี) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 116) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายโรงเรียนบ้านหนองมน-วัดจำปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 128) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวทางสายคอกช้าง-บ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 111) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวทางสายคงคาชัย-ดอนจำปาเข้าห้วยโหนด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 102) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านถิ่นหลวง - บ้านสิงขร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 106) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านหนองมน-บ้านนางเซี้ยง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 112) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่และผิวทางบ้านนายยุคล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 100) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายศาลาเชียด (ป่าปาล์ม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่ทางตรงบริเวณคอสะพานป้าแดง(ร้านค้า) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายวัดนอก-พุมเรียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 106) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่ทางสี่แยกบ้านสงขลา-บ้านนายน้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 103) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางหนับ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 109) 7 มิ.ย. 2564
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านสวนใหญ่ - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 (ดู : 121) 25 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนางพร้อม เสมรอด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 119) 21 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 143) 21 พ.ค. 2564
ราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 13 โครงการ (ดู : 156) 11 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านบ้านเจ๊ะเก - ศพพาโหม หมู่ที่ 3 (ดู : 99) 11 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย 347 - บ้านนางช่วย หมู่ที่ 3 (ดู : 112) 11 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 129) 28 เม.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs