Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีบำรุงท้องที่
   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร่้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 24) 26 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 43) 6 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 33) 5 ส.ค. 2563
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 152) 3 ส.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 50) 25 พ.ค. 2563
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 24) 8 พ.ค. 2563
การเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 63) 22 เม.ย. 2563
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 67) 7 เม.ย. 2563
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 125) 16 มี.ค. 2563
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 183) 18 ก.พ. 2563
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 12) 14 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 449) 14 ก.พ. 2563
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 12) 13 ก.พ. 2563
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2564 (ดู : 13) 13 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ทุ่ง (ดู : 513) 4 ก.พ. 2563
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 12) 30 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (ดู : 55) 27 ม.ค. 2563
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 333) 27 ม.ค. 2563
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 386) 23 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 326) 16 ม.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 523) 14 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 699) 20 ธ.ค. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 12) 13 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 13) 8 พ.ย. 2562
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 13) 8 พ.ย. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 12) 30 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 13) 10 ต.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 12) 9 ก.ย. 2562
จดหมายข่าว (ดู : 513) 23 ส.ค. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 13) 15 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 13) 9 ส.ค. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 13) 30 ก.ค. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 13) 15 มิ.ย. 2562
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 13) 14 พ.ค. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 13) 10 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 14) 3 พ.ค. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 12) 26 เม.ย. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 12) 15 ก.พ. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 13) 15 ก.พ. 2562
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 12) 14 ก.พ. 2562
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2563 (ดู : 12) 14 ก.พ. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 12) 28 ม.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 172) 1 พ.ย. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 152) 29 ต.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (ดู : 74) 25 ต.ค. 2561
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 95) 12 ต.ค. 2561
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบถุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 537) 4 ต.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (ดู : 58) 26 ก.ค. 2561
การร้องเรียนและขั้นตอนร้องทุกข์ (ดู : 187) 31 พ.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ดู : 60) 30 มี.ค. 2561
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 69) 15 มี.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 (ดู : 63) 22 ก.พ. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (ดู : 60) 29 ม.ค. 2561
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 291) 17 ม.ค. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 326) 15 ม.ค. 2561
โครงการอาสมัครท้องถิ่นรักษ์รักษ์โลก (อถล.) (ดู : 197) 10 ม.ค. 2561
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 209) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 261) 25 ธ.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 277) 17 มี.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 274) 15 มี.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address :
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs