Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบ ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง วันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น) (ดู : 5) 9 เม.ย. 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 7) 1 เม.ย. 2564
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 40) 24 มี.ค. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 26) 11 มี.ค. 2564
รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 55) 10 มี.ค. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 44) 5 มี.ค. 2564
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 190) 9 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 171) 13 ม.ค. 2564
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 225) 5 ม.ค. 2564
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 68) 5 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 68) 1 ม.ค. 2564
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 187) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 1504) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทุ่ง (ดู : 294) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 256) 9 พ.ย. 2563
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร่้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 104) 26 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 135) 6 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 122) 5 ส.ค. 2563
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 257) 3 ส.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 150) 25 พ.ค. 2563
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 92) 8 พ.ค. 2563
การเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 150) 22 เม.ย. 2563
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 136) 7 เม.ย. 2563
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 201) 16 มี.ค. 2563
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 280) 18 ก.พ. 2563
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 60) 14 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 529) 14 ก.พ. 2563
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 61) 13 ก.พ. 2563
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2564 (ดู : 62) 13 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ทุ่ง (ดู : 585) 4 ก.พ. 2563
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 59) 30 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (ดู : 129) 27 ม.ค. 2563
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 407) 27 ม.ค. 2563
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 456) 23 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 390) 16 ม.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 607) 14 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 763) 20 ธ.ค. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 58) 13 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 58) 8 พ.ย. 2562
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 62) 8 พ.ย. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 58) 30 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 63) 10 ต.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 60) 9 ก.ย. 2562
จดหมายข่าว (ดู : 589) 23 ส.ค. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 59) 15 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 60) 9 ส.ค. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 59) 30 ก.ค. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 59) 15 มิ.ย. 2562
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 62) 14 พ.ค. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 58) 10 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 58) 3 พ.ค. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 65) 26 เม.ย. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 60) 15 ก.พ. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 61) 15 ก.พ. 2562
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 58) 14 ก.พ. 2562
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2563 (ดู : 63) 14 ก.พ. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 57) 28 ม.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 231) 1 พ.ย. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 212) 29 ต.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (ดู : 130) 25 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address :
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs