Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นางสาวหทัยทัต มีนา
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (ดู : 214) 29 ม.ค. 2561
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 476) 17 ม.ค. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 657) 15 ม.ค. 2561
โครงการอาสมัครท้องถิ่นรักษ์รักษ์โลก (อถล.) (ดู : 358) 10 ม.ค. 2561
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 423) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 458) 25 ธ.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 455) 17 มี.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 445) 15 มี.ค. 2560
ประกาศรรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 484) 27 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2560 (ดู : 364) 28 ธ.ค. 2559
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำทุ่ง (ดู : 437) 15 พ.ย. 2559
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 516) 20 ต.ค. 2559
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 380) 6 มิ.ย. 2559
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 381) 5 เม.ย. 2559
การประมูลขายทอดตลาด ทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 562) 16 มี.ค. 2559
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 389) 7 มี.ค. 2559
ประกาศกำหนดยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2559 (ดู : 594) 4 ม.ค. 2559
การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยการความสะอาดในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ดู : 619) 21 ก.ค. 2558
แหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 528) 10 พ.ค. 2558
ประชาสััมพันธ์การจัดเก็บภาษี (ดู : 405) 8 ม.ค. 2558
โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายระพิน -ถนนสายวัดนอก หมู่ที่ 1 (ดู : 419) 24 เม.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2557 (ดู : 395) 9 เม.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2556 (ดู : 440) 2 ม.ค. 2556
ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕ (ดู : 377) 16 พ.ย. 2555
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง (ดู : 399) 3 ก.ย. 2555
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่างประจำชุมชนให้บริการนอกพื้นที (ดู : 407) 3 ก.พ. 2555
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) (ดู : 656) 3 ก.พ. 2555
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย (ดู : 347) 27 ม.ค. 2555
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs