Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นางสาวหทัยทัต มีนา
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การยื่นแบบและชำระค่าคำขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 97) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 311) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 1701) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทุ่ง (ดู : 461) 2 ธ.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบต.ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 101) 20 พ.ย. 2563
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 437) 9 พ.ย. 2563
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร่้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 265) 26 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 269) 6 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 255) 5 ส.ค. 2563
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 438) 3 ส.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 329) 25 พ.ค. 2563
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 226) 8 พ.ค. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 222) 7 พ.ค. 2563
การเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 301) 22 เม.ย. 2563
รายงานผลการดเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุริจ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบต.ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ดู : 88) 20 เม.ย. 2563
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 284) 7 เม.ย. 2563
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (ดู : 347) 16 มี.ค. 2563
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 437) 18 ก.พ. 2563
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 179) 14 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 668) 14 ก.พ. 2563
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 189) 13 ก.พ. 2563
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2564 (ดู : 178) 13 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ทุ่ง (ดู : 727) 4 ก.พ. 2563
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 170) 30 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (ดู : 251) 27 ม.ค. 2563
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 542) 27 ม.ค. 2563
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 593) 23 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 528) 16 ม.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 773) 14 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 920) 20 ธ.ค. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 173) 13 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 171) 8 พ.ย. 2562
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 176) 8 พ.ย. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 171) 30 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 174) 10 ต.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 176) 9 ก.ย. 2562
จดหมายข่าว (ดู : 739) 23 ส.ค. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 169) 15 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 168) 9 ส.ค. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 171) 30 ก.ค. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 174) 15 มิ.ย. 2562
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 178) 14 พ.ค. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 172) 10 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 167) 3 พ.ค. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 174) 26 เม.ย. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 169) 15 ก.พ. 2562
รายงงานประชุมสภา สมัยสามัญ สามัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 175) 15 ก.พ. 2562
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 169) 14 ก.พ. 2562
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2563 (ดู : 175) 14 ก.พ. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 167) 28 ม.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 352) 1 พ.ย. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 326) 29 ต.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (ดู : 235) 25 ต.ค. 2561
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 270) 12 ต.ค. 2561
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบถุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 752) 4 ต.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (ดู : 217) 26 ก.ค. 2561
การร้องเรียนและขั้นตอนร้องทุกข์ (ดู : 357) 31 พ.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ดู : 215) 30 มี.ค. 2561
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 236) 15 มี.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 (ดู : 231) 22 ก.พ. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs