Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 :: www.tung.go.th ::  
นายสมัย แดงลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 6)
ประกาศ คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 16)
ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา (ดู : 21)
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีความเกี่ยวข้องและประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ดู : 26)
ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง (ดู : 14)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวจราจรและไหล่ทางถนนสายบ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายศาลาหมู่ที่ 8 - ร.ร.บ้านนาแค หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านในไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564- เดือนธันวาคม 2564) (ดู : 15)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรื้อถอนฝายผู้ใหญ่ยาว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 659)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 889)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
วัดจำปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดควนเจดีย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดไตรรัตนากร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดพระประสพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ข่าวจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
Instagram
อบต.ทุ่ง
   
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs