Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นางสาวหทัยทัต มีนา
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไชยา-พุมเรียง-บ้านนายนิคม หมู่ที่ 1 (ดู : 180) 30 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬานักเรียน ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2562 ของสำนักปลัด (ดู : 183) 25 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาสเชียด-สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 176) 25 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร-บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 173) 25 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายณรงค์-เลียบทางรถไฟ (หมู่ 3 ต่อหมู่ 7) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 176) 25 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไชยา-พุมเรียง-บ้านนายนิคม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 169) 25 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายแพ-สะพานท่านเต็ม หมู่ที่ 8 (ดู : 169) 15 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2562 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 167) 15 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารจัดเลี้ยงนักกีฬาที่เข้ารับการแข่งขันนักกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอไชยา ประจำปี 2562 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 169) 15 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 175) 15 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอ่อนใจ-สายนาป่า ระยะที่ 4 หมู่ที่ 6 (ดู : 172) 12 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดเตรียมสนามคัดเลือกและฝึกซ้อมนักกีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2562 ของสำนักปลัด (ดู : 166) 12 ก.ค. 2562
สัญญาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 (ดู : 167) 11 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 167) 11 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562-เดือนมิถุนายน 2562) (ดู : 162) 10 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่ง (ดู : 186) 3 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร-บ้านนางนอบ พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 313) 2 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายณรงค์-เลียบทางรถไฟ (หมู่ที่ 3 ต่อหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 193) 2 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านครูยินดี (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 187) 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัด (ดู : 163) 1 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 173) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 168) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมีกเครื่องโทรสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 169) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 176) 27 มิ.ย. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด-สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 (ดู : 175) 26 มิ.ย. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร - บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 (ดู : 183) 26 มิ.ย. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายณรงค์-เลียบทางรถไฟ (หมู่ 3 ต่อหมู่ 7) หมู่ที่ 3 (ดู : 173) 26 มิ.ย. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไชยา-พุมเรียง-บ้านนายนิคม หมู่ที่ 1 (ดู : 178) 26 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้พิการด้านที่อยู่อาศัย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 179) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 173) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลุท่ง จำนวน 3 โครงการ (ดู : 196) 24 มิ.ย. 2562
สัญญาโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านนาโคน หมู่ที่ 1 (ดู : 179) 20 มิ.ย. 2562
สัญญาโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองมน-วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 (ดู : 177) 20 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาโคน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 183) 14 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองมน - วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 175) 14 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุก่อสร้างหินผุและหินคลุก พร้อมกวาดเรียบ หมู่ที่ 3,4,6 (ดู : 179) 12 มิ.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ (ดู : 198) 7 มิ.ย. 2562
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองมน - วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 177) 4 มิ.ย. 2562
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านนาโคน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 194) 4 มิ.ย. 2562
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ (ดู : 198) 31 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 185) 21 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างหินผุและหินคลุก พร้อมกวาดเรียบ หมู่ที่ 3,4,6 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 186) 21 พ.ค. 2562
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 182) 16 พ.ค. 2562
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายแพ-สะพานท่านเต็ม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 190) 16 พ.ค. 2562
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอ่อนใจ - สายนาป่า ระยะที่ 4 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 184) 16 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 187) 15 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการฝังกลบขยะตกค้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 187) 14 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธฺ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 175) 7 พ.ค. 2562
ราคากลาง โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างหินผุและหินคลุก พร้อมกวาดเรียบ หมู่ที่ 3,4,6 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 195) 3 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคอกช้าง - วัดชมพูพนัส หมู่ที่ 5 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 188) 2 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 211) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 205) 29 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Premix) ชนิดบรรจุถุง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 188) 29 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝังกลบขยะตกค้าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 184) 18 เม.ย. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคอกช้าง – วัดชมพูพนัส หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 218) 17 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 213) 18 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ (EM) บ่อขยะ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 193) 18 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นผู้ใหญ่ยาว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 208) 18 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลุท่ง จำนวน 4 โครงการ (ดู : 226) 15 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง (ดู : 207) 14 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs