Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นายสมัย แดงลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคลภายนอก ภายในองค์กร
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
จ้างเหมาประกอบอาคารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 30 มี.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 30 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 2) 30 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนดินเป็นถนนลูกรังสายบ้านนายผ่อง (ม.๒) - ถนนโรงอิฐ (ม.๘) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 24 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 24 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งนอก-ปากโหก พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (ดู : 7) 16 มี.ค. 2566
ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 1) 14 มี.ค. 2566
ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองห้วยโหนด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 14 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายโชติ-ห้วยพุน-พุมเรียง ระยะที่ 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 14 มี.ค. 2566
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินเป็นถนนลูกรังสายบ้านนายผ่อง (ม.๒)-ถนนโรงอิฐ (ม.๘) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 13 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุสายต้นไทร-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 8 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายวัดสากเหล็ก-สะพานตาจุ้ย(ระยะที่ 2) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 8 มี.ค. 2566
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านทุ่งนอก-ปากโหก พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 3 มี.ค. 2566
ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองห้วยโหนด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 1 มี.ค. 2566
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายโชติ-ห้วยพุน-พุมเรียง ระยะที่ 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 1 มี.ค. 2566
ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุสายต้นไทร-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 22 ก.พ. 2566
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายวัดสากเหล็ก-สะพานตาจุ้ย (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 22 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 14) 20 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 15 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 15 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 11) 6 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทาน (เทอะแค) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 2 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายวัดสากเหล็ก -สะพานตาจุ้ย (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 2 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ถนนสายบ้านนายน้อม - หนองขี้เป็ด หมู่ที่ 2 (ดู : 15) 2 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายวัดสากเหล็ก - บ้านนางสุนิสา ภักดีพิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 2 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดตะเคียน - บ้านางหนับ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 2 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอ่อนใจ - สายนาป่า ระยะที่ 4 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 2 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ผลการประมูลทรัพย์สินขายทอดตลาด จำนวน 39 รายการ (ดู : 15) 31 ม.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 13) 31 ม.ค. 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (ดู : 17) 25 ม.ค. 2566
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายวัดสากเหล็ก - สะพานตาจุ้ย (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 20 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 45) 17 ม.ค. 2566
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22) 16 ม.ค. 2566
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ถนนสายบ้านนายน้อม - หนองขี้เป็ด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 16 ม.ค. 2566
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดตะเคียน - บ้านนางหนับ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 16 ม.ค. 2566
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายวัดสากเหล็ก - บ้านนางสุนิสา ภักดีพิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 16 ม.ค. 2566
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอ่อนใจ - สายนาป่า ระยะที่ 4 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 16 ม.ค. 2566
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทาน (เทอะแค) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 16 ม.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 16 ม.ค. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 (ดู : 25) 9 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 5 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 24) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 27) 29 ธ.ค. 2565
ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างต่อสัญญาค่าบริการเว็บไซต์หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 29) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเวทีเหล็ก ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง (ดู : 33) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาค่าบริการเว็บไซต์หน่วยงาน (STS Website Soft System) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 7 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 3 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 33) 31 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 31 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 54) 28 ต.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 68) 7 ต.ค. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายม่วงลอด-ถนนบ้านขนอน หมู่ที่ 1 (ดู : 66) 5 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะและขนขยะ ในพื้นที่ตำบลทุ่งและบริเวณโดยรอบสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 69) 30 ก.ย. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง(ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ 1-8 (ดู : 72) 21 ก.ย. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสมยศ-บ้านนางเซี้ยง-บ้านนางเย็น หมูที่ 3 (ดู : 70) 20 ก.ย. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาชัย-บ้านนายโชติ หมูที่ 4 (ดู : 70) 20 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมติดตั้ง เพื่อซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 19 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมติดตั้งเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำอาคารห้องประชุมสภา อบต.ทุ่ง (ดู : 72) 19 ก.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com Saraban_06840603@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs