Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นายสมัย แดงลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (สปสช.)
   การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
   งานพัฒนาชุมชน
   ฐานข้อมูลอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคลภายนอก ภายในองค์กร
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
   รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมน หมู่ที่ 5 (ดู : 3) 20 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง หมู่ที่ 4 (ดู : 3) 20 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 19 ก.ย. 2566
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 6 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4) 6 ก.ย. 2566
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบถังแชมเปญ พร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6) 30 ส.ค. 2566
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 30 ส.ค. 2566
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนหองมน หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 10) 18 ส.ค. 2566
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 12) 18 ส.ค. 2566
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายม่วงลอด-บ้านขนอน ระยะที่ 2 หมู่ที่ 1 (ดู : 17) 9 ส.ค. 2566
ราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ 3 (ดู : 17) 8 ส.ค. 2566
ราคากลาง โครงการเปลี่ยนถังประปา (จุดบ้านนางนงลักษณ์ คงนคร) หมู่ที่ 7 (ดู : 16) 8 ส.ค. 2566
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายถนน 347-บ้านนางช่วย หมู่ที่ 3 (ดู : 14) 8 ส.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง (บ้านนายสมบูรณ์) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 13) 27 ก.ค. 2566
ราคากลาง โครงการติดตั้งชุดอุปกรณ์เสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 11) 25 ก.ค. 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง (บ้านนายสมบูรณ์) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 21 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนดินเป็นถนนลูกรังสายบ้านนายผ่อง (หมู่ที่ 2)-ถนนโรงอิฐ (หมู่ที่ 8) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 5 ก.ค. 2566
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง(บ้านนายสมบูรณ์) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่ง (ดู : 14) 30 มิ.ย. 2566
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายนานอก-หนองเขลียง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 28 มิ.ย. 2566
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด-สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 (ดู : 12) 28 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายศาลาหมู่ที่ 2-ศาลาเชียด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 12 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 30 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายวัดควนเจดีย์-บ้านนายแบน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 30 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านนายเชื่อม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 30 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 17) 22 พ.ค. 2566
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดินเป็นถนนลูกรัง สายบ้านนายผ่อง (หมู่ที่ 2)-ถนนโรงอิฐ (หมู่ที่ 8) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 22 พ.ค. 2566
ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุง ถนนสายศาลาหมู่ที่ 2 - ศาลาเชียด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 22 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสะพานเปรวตรุษ-ดอนตาชู พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 10 พ.ค. 2566
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสะพานเปรวตรุษ-ดอนตาชู พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 26 เม.ย. 2566
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านนายเชื่อม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 5 เม.ย. 2566
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาชัย - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 5 เม.ย. 2566
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสมยศ-บ้านนายเซี้ยง-บ้านนางเย็น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 5 เม.ย. 2566
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายวัดควนเจดีย์ - บ้านนายแบน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 5 เม.ย. 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งวดที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 23) 5 เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาคารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 30 มี.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 30 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 24) 30 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนดินเป็นถนนลูกรังสายบ้านนายผ่อง (ม.๒) - ถนนโรงอิฐ (ม.๘) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 24 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 24 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งนอก-ปากโหก พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (ดู : 31) 16 มี.ค. 2566
ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 24) 14 มี.ค. 2566
ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองห้วยโหนด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 14 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายโชติ-ห้วยพุน-พุมเรียง ระยะที่ 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 14 มี.ค. 2566
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินเป็นถนนลูกรังสายบ้านนายผ่อง (ม.๒)-ถนนโรงอิฐ (ม.๘) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 13 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุสายต้นไทร-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 8 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายวัดสากเหล็ก-สะพานตาจุ้ย(ระยะที่ 2) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 8 มี.ค. 2566
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านทุ่งนอก-ปากโหก พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 3 มี.ค. 2566
ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองห้วยโหนด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 1 มี.ค. 2566
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายโชติ-ห้วยพุน-พุมเรียง ระยะที่ 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 1 มี.ค. 2566
ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุสายต้นไทร-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 22 ก.พ. 2566
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายวัดสากเหล็ก-สะพานตาจุ้ย (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 22 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 37) 20 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 15 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 15 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 32) 6 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทาน (เทอะแค) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 2 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายวัดสากเหล็ก -สะพานตาจุ้ย (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 2 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ถนนสายบ้านนายน้อม - หนองขี้เป็ด หมู่ที่ 2 (ดู : 42) 2 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายวัดสากเหล็ก - บ้านนางสุนิสา ภักดีพิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 2 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดตะเคียน - บ้านางหนับ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 2 ก.พ. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com Saraban_06840603@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs