Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นายสมัย แดงลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (สปสช.)
   การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
   งานพัฒนาชุมชน
   ฐานข้อมูลอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   นวัตกรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ระบบควบคุมกิจการสภา
   งานกิจการสภา
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
   ตรวจสอบภายใน
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
   งานกิจการสภา2
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคลภายนอก ภายในองค์กร
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
   รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการขับเคลื่อนแผนการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 4) 9 มิ.ย. 2567
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 92) 31 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 (ดู : 12) 30 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินในกรณีก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลจากสถานประกอบกิจการผลิตน้ำแข้.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 7) 28 พ.ค. 2567
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 15) 27 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะประจำทางในพื้นที่รับผิดชอบ (ดู : 49) 9 พ.ค. 2567
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 48) 2 พ.ค. 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 64) 1 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ดู : 10) 1 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 28) 29 เม.ย. 2567
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) (ดู : 48) 22 มี.ค. 2567
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการและสนับสนุนงานกำจัดโรคไข้มาเลเรีย (ดู : 38) 22 มี.ค. 2567
การป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล้ก (PM2..5) (ดู : 51) 20 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนองค์กรของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการคัดเลือกองค์กรผู้บริโภคฯ (ดู : 43) 18 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์แนวทางการควบคุม กำกับ ป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อขยะและคำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกัน (ดู : 25) 7 มี.ค. 2567
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง(บ้านนายสมบูรณ์) หมู่ที่ 7 (ดู : 154) 28 ก.พ. 2567
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 (ดู : 139) 27 ก.พ. 2567
ขอประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี 2566 (ดู : 172) 23 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งวุฒิสภา (ดู : 59) 15 ก.พ. 2567
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ (ดู : 76) 30 ม.ค. 2567
ประกาศองคฺ์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2567 (ดู : 38) 29 ม.ค. 2567
การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 104) 3 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. 2567-2570 (ดู : 96) 26 ธ.ค. 2566
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ทุ่ง https://sites.google.com/view/tung9/Home (ดู : 268) 25 ธ.ค. 2566
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องแบบหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2566 (ดู : 35) 15 ธ.ค. 2566
ประกาศจัดตั้งสโมสรพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 40) 14 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ประมวลสรุป/รายงานประจำเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2566 (ดู : 36) 13 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญกายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย (ดู : 36) 29 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน(green area)เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก(พื้นที่สีเขียว)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 35) 29 พ.ย. 2566
การแจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลสารสนเทศ (GIS)สิ้งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (ดู : 41) 24 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การแจ้งปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร้งปากมดลูก (HPR) ของกรมควบคุมโรค (ดู : 36) 22 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566 (ดู : 38) 21 พ.ย. 2566
การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 39) 21 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (ดู : 37) 21 พ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 (ดู : 43) 15 พ.ย. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 3) 3 พ.ย. 2566
แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอสพีวี (HPV)ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน (ดู : 42) 1 พ.ย. 2566
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) (ดู : 53) 28 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความวิชาการ และโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) (ดู : 53) 27 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 58) 27 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์บุคคลสัญชาติโอมานไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาก่อนสมรส (pre agreement) (ดู : 52) 27 ก.ย. 2566
คู่มือดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน (ดู : 64) 22 ก.ย. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 2) 11 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ดู : 55) 1 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ (ดู : 57) 29 ส.ค. 2566
ขอเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 2) 7 ส.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 2) 7 ส.ค. 2566
คำสั่ง อบต.ทุ่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 16 (ดู : 55) 7 ส.ค. 2566
ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง มาตรา 13(1) (ดู : 56) 7 ส.ค. 2566
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง มาตรา 10 (ดู : 56) 7 ส.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 2) 15 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 92) 6 มิ.ย. 2566
MOU คำสั่ง และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ5 ปี พ.ศ.2566-2570 (ดู : 35) 1 มิ.ย. 2566
ประกาศการใช้บัญชีราครประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2566-2569(แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 211) 16 พ.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 2) 3 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566 (ดู : 113) 3 พ.ค. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13-14/2566 (ดู : 70) 28 เม.ย. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11-12/2566 (ดู : 74) 28 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 83) 27 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 87) 23 มี.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com Saraban_06840603@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs