Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นายสมัย แดงลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคลภายนอก ภายในองค์กร
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 :: www.tung.go.th ::  
ว่าที่ร้อยตรีกิจจา ชูมภูทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
โทรศัพท์ 06-5348-9154
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษ๊ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์หนังสือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น (ดู : 0)
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า่นหนองมน ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 7)
ประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานย่อย (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 (ดู : 19)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
จ้างเหมาประกอบอาคารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนดินเป็นถนนลูกรังสายบ้านนายผ่อง (ม.๒) - ถนนโรงอิฐ (ม.๘) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งนอก-ปากโหก พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (ดู : 6)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
 
ประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด บ้านทุ่งเกมส์ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 920)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 1095)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
วัดจำปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดควนเจดีย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดไตรรัตนากร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดพระประสพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง คลิ๊กที่นี่
ข่าวจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
Instagram
อบต.ทุ่ง
   
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com Saraban_06840603@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs