Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีบำรุงท้องที่
   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
 จดหมายข่าว
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 453 คน
ประกาศวันที่  23 สิงหาคม 2562

 

 
 

 

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ. ศ. 2559 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 2 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ. ศ. 2559 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 3 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ. ศ. 2559 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 4 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 5 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2560 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 6 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม พ. ศ. 2560 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 7 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน พ. ศ. 2560 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 8 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม พ. ศ. 2560 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 9 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน พ. ศ. 2560 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 10 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม พ. ศ. 2560 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 11 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม พ. ศ. 2560 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 12 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน พ. ศ. 2560 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 13 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน ตุลาคม พ. ศ. 2560 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 14 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ. ศ. 2560 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 15 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน ธันวาคม พ. ศ. 2560 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 16 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน มกราคม พ. ศ. 2561 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 17 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2561 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 18 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 ประจำเดือน มีนาคม พ. ศ. 2561 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 19 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน เมษายน พ. ศ. 2561 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 20 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน พฤษภาคม พ. ศ. 2561 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 21 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 3 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน กรกฎาคม พ. ศ. 2562 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 22 จดหมายข่าว อบต.ทุ่ง ปีที่ 3 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน สิงหาคม พ. ศ. 2562 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address :
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs